Apvienības politika

Politika kvalitātes jomā

Komerciālās apvienības "KARNO" politika kvalitātes jomā ir nodrošināt patērētāju apmierinājumu un panākt vadošo stāvokli konkurentu vidū savas darbības reģionā.

Mūsu galvenie darbības principi:

 • energoefektīvu un videi draudzīgu iekārtu piegāde;
 • kvalitatīva un ātra darbu izpilde;
 • problēmu rašanās novēršana, nevis seku likvidēšana pēc problēmu rašanās;
 • agrākos patērētāju saglabāšana un jaunu patērētāju iegūšana, ņemot vērā viņu mainīgās prasības un vēlmes;
 • uzņēmuma darbinieki radošā potenciāla veicināšana, jaunas idejas radošu cilvēku atbalstīšana un stimulēšana;
 • kvalitātes pārvaldības sistēmas attīstība un pastāvīga rezultativitātes paaugstināšana, tostarp kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu pilnveidošana un mērķu sasniegšana kvalitātes jomā;
 • katrs uzņēmuma darbinieks zina savas funkcijas un tieši piedalās Kvalitātes politikas īstenošanā. 

Augstākā vadība uzņemas atbildību par Kvalitātes politikas vispārējo vadību, vispusīgu atbalstīšanu un ieviešanu uzņēmuma darbībā.

Politika vides aizsardzības jomā

Komerciālās apvienības "KARNO" politika vides pārvaldības jomā ir nodrošināt uzņēmumā izmantoto videi potenciāli bīstamo procesu kontroli un pārvaldību, kā arī izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas enerģētisko resursu taupīšanai.

Mūsu darbības galvenie principi:

 • personāla profesionālās sagatavotības paaugstināšana videi bīstamu darbu jomā;
 • da˛ādu negadījumu un apdraudējumu rašanās novēršana, jo īpaši, strādājot ar saldēšanas iekārtām un citām sistēmām, kas satur ķīmiskās vielas, kuras iznīcina ozona slāni;
 • darbs ar tehnoloģijām, kas nodrošina enerģētisko resursu taupīšanu;
 • visu tās valsts normu, likumu, prasību un standartu izpilde, kuras teritorijā notiek darbu izpilde;
 • vides aizsardzības aspektu regulāra novērtēšana un identifikācija, ietekmes uz vidi novērtēšana, negadījumu un neatbilstību analīze;
 • tūlītēju labošanas/korektīvo pasākumu pieņemšana;
 • skaidri formulētas amata instrukcijas par svarīgākajiem vides aizsardzības aspektiem;
 • vides pārvaldības sistēmas attīstība un pastāvīga rezultativitātes paaugstināšana, tostarp vides pārvaldības sistēmas procesu pilnveidošana un mērķu sasniegšana vides jomā;
 • katrs uzņēmuma darbinieks zina savas funkcijas un tieši piedalās Vides pārvaldības politikas īstenošanā. 

Augstākā vadība uzņemas atbildību par Vides pārvaldības politikas vispārējo vadību, vispusīgu atbalstīšanu un ieviešanu uzņēmuma darbībā

Natalja Trostjanska  
Valdes priekšsēdētāja